IMG0006BIG.jpg (55841 bytes)

Clytemnestra's Tomb    August 1998