IMG0008BIG.jpg (17049 bytes)

Tomb of Clytemnestra
at Mycenae

August 1998