IMG0009BIG.jpg (73798 bytes)

Grave Circle B at Mycenae                                             August 1998