pp34BIG.jpg (34620 bytes)

Lion Gate at Mycenae     

Summer 1995